Provozní řád a obchodní podmínky

26.09.2022

I.

Každý klient, který navštíví Balans Studio, je povinen se seznámit s Provozním řádem. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, workshopu či kurzu stvrzuje, že s Provozním řádem souhlasí a je jeho povinností se jím řídit, respektovat jej a dodržovat.

II.

Zakoupení vstupu, permanentky, kurzu, nebo workshopu je klient oprávněn ke vstupu do studia a je oprávněn studio využívat.

III.

Aktuální ceník služeb je zveřejněn na webových stránkách studia www.balansstudio.cz, v sekci ,,Kdy si ve studiu zacvičím".

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách balansstudio.chytra-rezervace.cz. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, facebooku, nebo sms zprávou.

V.

Otevřené lekce je možné zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 12 hodin před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permanentky, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.

Děkujeme za pochopení.

VI.

STORNO workshopů, kurzů a víkendových akcí

- Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné zaplatit nevratnou zálohu ve výšce 50%. Pokud nebude částka připsána na účet studia, vaše rezervace bude automaticky smazána a místo bude uvolněno. Pokud se klient na zvolenou akci nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem akce), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši.

Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

VII.

Klientům je k dispozici šatna. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora, či lektorku a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia, nebo šatna. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Balans Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je k dispozici v prostorách studia.

X.

Klienti si mohou zapůjčit pomůcky, které potřebují k jógové praxi a využívají je na vlastní nebezpečí. Klienti se mohou obracet na instruktory jógy s dotazy k využívání pomůcek.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XI.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

- KOUŘIT

- POUŽÍVAT OMAMNÍ A PSYCHOTRONNÍ LÁTKY

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia Balans Studia

Dne 26. 9. 2019 V Hrádku